تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - ما هنوز ایستاده ایم

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

ما هنوز ایستاده ایم
میدانی چیست، ما نسل فراموش شده نیستیم..ما شاید آنقدر درگیر مسائل ناچیز باشیم که حتی "آن فالو" شدن آزرده خاطرمان کند! در همین هیاهو فراموش کردیم که ما جوانان این سرزمین پر افتخار وظیفه ی سنگین تری داریم.. نسلی را فراموش کردیم که رفتند تا ما بمانیم و ایران "سربلند" باشد.قهرمان من مادر شهیدیست که پاره ی تنش را فدا کرد. ..سال ها تنها ماند و فقط عکسی او را آرام میکرد..چقدر چشم هایش به کاروان های بازگشتی اسیران خشک ماند این مادر..سال ها گریست تا "پاره ی تنش" را برایش آوردند ولی در تابوت..هیچ وصفی نمیگنجد...سکوت میکنم چون نمیتوانم ادامه دهم.. من نمیتوانم..

خدا صبرش دهد.