تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من
قهرمان من تمام پدر و مادران ایرانی هستند که از تمام مال و مال آرزوها و خواسته های خود دست کشیده و برای خوشبخت شدن فرزندانشان از هیچ تلاشی دوری نمی کنند. پدر و مادرانی که چشمانشنان راه عشق را نشان میدهند ،دستانشان و چین و چروک صورتشان سندی بر استواری راهی که رفته اند است با تمام وجود میگویم این شما بودید که به ما راه شهادت-غیرت و پایبندی به ارزشها را نشانمان دادید . باتشکر- ذره ای ای از دریای خروشان ایران زمین