تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من
سلام من سید علی حسینی هستم متولد 1380من دو قهرمان بزرگ دارم که هروز صبح با اسم آن ها انگیزه می گریم هر کاری را می خواستم شروع کنم مثل کوه جوان پشتم بودم هر چه خواستم برایم فراهم کرده اند . هر کاری ول می کردم کمک می کردند تا با موفقیت به پایان رسانم آن دونفر کسی نیستن جز (پدر مادر مهربان )دوستان دارم علی.........