تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من
بنام خدا
قهرمان من

وقتی نوجوانی که از بچگی پاهایش را از دست داده بود برای اولین بار روی سکوی قهرمانی رفت می گریست، وقتی دختر جوانی که خرج خانواده اش را می داد در مقابل پیشنهاد صاحب کارش روی شرافتش قیمت نگذاشت می گریست، وقتی در ازدحام من ها مادری رضایت داد تا قلب فرزندش به تن دیگری جان دهد می گریست، هنگامی که مرد خانواده به ناحق کارش را از دست داد تا نور چشمی رئیس جایش را بگیرد در چشمان همسر و فرزندش نگاه می کرد و می گریست، وقتی الفاظ هزار رنگ دروغ سکه ای می شد برای تجارت ریا، به حال آن کسی که شادانه در لشکر ربا و مال حرام شمشیر میکشید با افسوس می گریست، وقتی پسر 18 ساله ای که سرطان داشت به غم می خندید،از شوق می گریست،صورتش نه سیرتش سجاد (ع) بود، او هم در سجده هایش می گریست.
قهرمان من اشک بود، اشکهای چشمۀ نوری که تا وقت ظهور گاهی از حضور غریبانه اش در دلهای تاریک ما، گاهی برای عدل، حتی بحال جهل، در پیشگاه حق می گریست.
یا مهدی(عج) ادرکنی.