تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - همسرم قهرمان من است

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

همسرم قهرمان من است
من در همه کارهایم الگویم همسرم است زیرا او بسیار مهربان صبور و با گذشت است و در همه کارهایم من را حمایت می کند