تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - داستان اشنا

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

داستان اشنا
داستان من داستانی که براهمه اشناست داستان یه دستای کلفت شدست یه دستای زحمت کش یه عشق یه کوه که فکر نمیکنی فروبریزه یه اسطوره تمام ایار یه فرشته که وقتی ببینیش میفهمی فرشته ها هم مرد میشن فهمیدی قصه ی اشنای براهمه...پدر همان کوه محکم همان تکیه گاه همان قهرمان تمام فرزندای دنیا همان خودکاری که فکر نمیکنی تمام بشه که یه دفعه میشکنه تمام میشه فرو میریزه دیگه مثل پدر پیدا نمیکنی دیگه بابا رفته ...قهرمان من پدرم دوست دارم بهترین بابای دنیا ....خداتمام پدرای گرفتارخاک بیامرزصلوات