تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - حاج مرتضى بختیارى

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

حاج مرتضى بختیارى
بنام خدا
حاج مرتضى پاسدار بازنشسته اى است كه خاطرات خوب و معجزاتى كه در دل مردم مطمنم تاثیر بسزایى دارد را تا امسال در دل نهاده است. ایشان خاطراتى از سقوط هواپیمایى كه خود در آن بود و خاطراتى كه ٤٨ ساعت در كوههاى باینگان به خاطر نیروهاى ضدانقلاب یخ زده بودند، خاطرات شهیدى كه پول كربلاى مادرش را خود رسانده و از بین ٣٠٠ تابوت خود را معرفى كرد. خاطراتى از منهدم شدن ماشینش كه مداركش موجود است ولى هیچگونه آسیبى به خود نرسید و غیره.
به نظر ما ایشان یك قهرمان واقعى میباشد.