تبلیغات
مسابقه بزرگ ماه عسل- قهرمان من - قهرمان من؟

قهرمان واقعی زندگی شما چه کسی است؟ برای ما بفرستید و در مسابقه شرکت کنید

قهرمان من؟
به نام او که صدف را افرید تا مروارید در امان باشد
قهرمان زندگیم خدامه اونی که وقتی افتادم دستمو گرفت وقتی نا امید شدم بهم امید داد وقتی فراموشش کردم فراموشم نکرد وقتی خطا کردم بخشید قهرمان من همون مهربونیه که بی اون تموم شدم همونیه که بی نگاه عاشقش شدم همونیه که اونقدر روزگار رو معلم ماهری افرید که به من 13 ساله تجربه های 70 ساله رو یاد داد قهرمان من همونیه که بهم یاد داد ته یه گریه خندس قهرمان من همونیه که از بدترین لحضه بهترین لحضه رو می سازه
دنیا دو روزه روزاول: امتحان روز دوم : استراحت بعد امتحان روزسوم : نتایج امتحان
پس اگر حتی 20 سال هم در حال امتحان بودیم بدونیم تهش یه استراحته اگه برگه ی امتحان رو سفید دادیم یا خوب ندادیم بدونیم روز دومی به نام استراحت وجود نداره و بدون هیچ شهریور و خردادی مردود می شویم زیرا مراقب امتحان خدا می باشد و برای جواب هر سوال ما را راهنمایی می کند و حق انتخاب را با ما می گذارد
روزی از دست خدا دلگیر بودم گفتم خدایا چرا من که گناهانم اندک است تا گناهی می کنم تو او را فاش می کنی ولی او که بسیار کرده کاری به کارش نداری و روز به روز او در حال پیشرفت است پس عدالتت کجا رفته یا به قول حسین پناهی می شود از جای حق برخیزی تا حق بنشیند بعد از کمی سکوت خدای عزوجل فرمود : من بندگان صالح و نیکوکارم را در این دنیا به سزای اعمالشان می رسانم و توفیق زندگی خوب ابدی را به انها می دهم ولی بندگان خطاکار را زندگی زود گذر دنیا را می دهم و زندگی خوب اخروی را از انها می گیرم و این است عدالت خدا
این که خدا را انتخاب کردم دلیل موجهی دارد: شما نگفتید قهرمان دنیایتان کیست اگر سوالتان این بود من می گفتم: اسمون دلم بابامه زمین پاکش مامانه حاکمش خدامه ولی وقتی سوال می پرسید قهرمان زندگیتان کیست من می گویم خدا